ງານວາງສະແດງ

2021

2021-ສາກົນ-5
2021-ສາກົນ-4
2021-ສາກົນ-1
2021-ສາກົນ-6
2021-ສາກົນ-3
2021-ສາກົນ-2

2020

2020-fuzhen-fair-3
2020-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-1
2020-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-2
2020-ສາກົນ-1
2020-ສາກົນ-2
2020-ສາກົນ-3
ປີ 2020-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-4
2020-ສາກົນ-4

2019

2019-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-2
2019-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-3
2019-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-4
2019-HK-fair-2
2019-HK-fair-3
2019-HK-fair-4
2019-ສາກົນ-1
2019-ສາກົນ-2

2018

2018-ສາກົນ-1
2018-ສາກົນ-3
2018-ສາກົນ-5
2018-ສາກົນ-6
2018-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-2
2018-guzhen-ຍຸດຕິທຳ-1